Email mij dagelijks de beste Deals van Alle

 

 

Privacybeleid

Voor SelectDeals.nl is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van gebruikers van groot belang. Voor zover persoonsgegevens worden gevraagd, verwerkt en beveiligt SelectDeals.nl deze telkens zo zorgvuldig mogelijk. SelectDeals.nl handelt in overeenstemming met de toepasselijke wet - en regelgeving (waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens).

Het doel van dit Privacybeleid is u, de lezer / gebruiker van de website van SelectDeals.nl, behoorlijk te informeren over de manier waarop SelectDeals.nl gebruik maakt van door u verstrekte persoonsgegevens en hoe u uw persoonsgegevens kunt wijzigen of laten verwijderen.

Het Privacybeleid heeft alleen betrekking op de website van SelectDeals.nl, doch nimmer op andere websites waarvoor op deze website links worden aangeboden. Die vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van derde partijen.

 

Verwerking Persoonsgegevens

Ten behoeve van het gebruik (willen) maken van de diensten van SelectDeals.nl en ten behoeve van de koop van een tegoedbon gaat een consument - door het actief aanvinken van het vakje dat daarvoor is opgenomen - uitdrukkelijk akkoord met:

- de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van SelectDeals.nl;
- de toepasselijkheid van dit Privacybeleid; en
- het door SelectDeals.nl gebruiken en verwerken van de persoonsgegevens op de aangegeven manier en voor de aangegeven doeleinden.

Indien (aanvullende) toestemming van de consument vereist is voor het hiervoor bedoelde gebruik en de genoemde verwerking, bijvoorbeeld omdat zijn e-mailadres door de Partner van SelectDeals.nl gebruikt moet worden voor de uitvoering van de koop van de deal, zal SelectDeals.nl daar apart om (moeten) vragen.

De consument kan zijn toestemming op ieder moment zonder opgave van reden herroepen, bijvoorbeeld door een e-mail te sturen naar info@SelectDeals.nl, of door deze herroeping schriftelijk aan SelectDeals.nl mee te delen.

Als de consument jonger dan 18 jaar is en gebruik wil maken van een dienst van SelectDeals.nl, waarbij SelectDeals.nl toestemming vraagt voor de verwerking van die persoonsgegevens, is toestemming van de wettelijke vertegenwoordigers van de consument nodig. De consument staat er in dat geval voor in dat de daarop van zijn wettelijke vertegenwoordigers verkregen toestemming deugdelijk is.

 

Doel verwerking persoonsgegevens

Voor het behoorlijk gebruik van enkele onderdelen van haar website heeft SelectDeals.nl persoonsgegevens van u nodig, waaronder onder andere uw e-mail adres, IP adres en NAW-gegevens.

SelectDeals.nl verzamelt en verwerkt dergelijke persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

- het leveren van diensten door SelectDeals.nl;
- het analyseren en onderzoeken van gegevens om de website te onderhouden, te verbeteren of te vernieuwen;
- om u te informeren over aanbiedingen van producten en diensten van SelectDeals.nl; en
- om u informeren over producten en diensten van zorgvuldig geselecteerde Partners van SelectDeals.nl.

 

Geen verstrekking persoonsgegevens aan derden en Geheimhouding

Uitgangspunt is dat SelectDeals.nl geen persoonsgegevens aan derden verstrekt.

Daarop maakt SelectDeals.nl alleen een uitzondering als dit noodzakelijk is om de deal (overeenkomst) te kunnen (doen) uitvoeren.

In dit laatste geval vraagt SelectDeals.nl de consument altijd om aanvullende toestemming voor het eenmalig verstrekken van de in de dealtekst vermelde persoonsgegevens aan - en het gebruik van die gegevens door de Partner, voor de uitvoering van de deal (zoals het per e-mail of post toezenden van de tegoedbon (voucher), een e-ticket of een product. De Partner heeft daartoe dan de adresgegevens of het e-mailadres van de consument nodig).

Alle medewerkers van SelectDeals.nl en zij die in opdracht van SelectDeals.nl toegang hebben tot de persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis (kunnen) nemen, behoudens voorzover zij door wet- of regelgeving verplicht worden mededelingen te doen.

 

Beveiliging gegevens

Om inzage van uw persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen, heeft SelectDeals.nl verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, - gebruik en - wijziging door derden, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies.

Uw persoonsgegevens en - handelingen worden beveiligd door het gebruik van geavanceerde technologie en veiligheidssystemen. Alle persoonlijke informatie die u aan SelectDeals.nl beschikbaar stelt, wordt verstuurd via SSL coderingstechnologie (Secure Socket Layer). SSL is een uiterst veilig coderingssysteem dat uw persoonlijke- en transactiegegevens beschermt.

 

Cookies

SelectDeals.nl maakt bij het aanbieden van haar elektronische diensten gebruik van zogeheten 'cookies'. Cookies zijn kleine hoeveelheden informatie die een server naar de browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt.

Deze informatie kan bestaan uit (doch niet uitsluitend): IP (Internet Protocol) adres, soort browser, browser taal, datum en tijd van de aankoop.

Een gebruiker van de website van SelectDeals.nl geeft, middels zijn akkoord met de Algemene Voorwaarden en met dit Privacybeleid, toestemming voor het verzamelen en het gebruik van de hem verstrekte informatie door servers van SelectDeals.nl., alles met inachtneming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

SelectDeals.nl gebruikt cookies om de kwaliteit van de website, haar service en de ervaring van gebruiker met de website te verbeteren. Het gebruik van cookies is gebruikelijk op het Internet. SelectDeals.nl gebruikt vergelijkbare cookies als overige respectabele online ondernemingen.

De consument heeft de mogelijkheid om de cookies van SelectDeals.nl te weigeren door de desbetreffende webbrowserinstelling daartoe aan te passen.

 


Afmelding diensten SelectDeals.nl

De consument kan zich te allen tijde afmelden, wijzigen en uitschrijven voor de diensten van SelectDeals.nl, en wel door de link aan te klikken die onderaan iedere zogeheten dealsmail en/of (andere) aanbieding staat vermeld, of door een e-mail te sturen naar: info@SelectDeals.nl, alsook door dit schriftelijk aan SelectDeals.nl mee te delen.

SelectDeals.nl verwijdert de gegevens van de consument in dat geval. De consument ontvangt dan geen e-mails meer van SelectDeals.nl.

 

Bezoekgegevens

Op haar website houdt SelectDeals.nl ook algemene, anonieme bezoekgegevens bij, zoals onder meer de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is onder meer om de inrichting van een website te verbeteren, zodat SelectDeals.nl haar dienstverlening verder kan optimaliseren. Als SelectDeals.nl zulke gegevens vastlegt, zorg SelectDeals.nl ervoor dat deze op geen enkele manier naar een individuele consument herleidbaar zijn.

 

Wijzigingen

SelectDeals.nl behoudt zich het recht voor te allen tijde enige wijziging in dit Privacybeleid aan te brengen. Elke wijziging op dit Privacybeleid wordt hier gepubliceerd.

SelectDeals.nl raadt u aan regelmatig het Privacybeleid te controleren, in het bijzonder bij het voorgenomen gebruik van een dienst of de koop van een product.

Bij vragen over dit Privacybeleid, kunt u als volgt contact opnemen:

SelectDeals

Droogdokstraat 1/21

7553 GW Hengelo

tel: +31 (0)74 - 7600034 (werkdagen: 10:00 - 13:00)

E-mailadres: info@huishobby.nl

Rekeningnr: ING 7239817
BICnr.: INGBNL2A
IBAN nr.: NL75INGB0007239817

KvK nr.: 65712390
BTW nr.: NL856228771B01

Selectdeals is een onderdeel van HuisHobby.nl BV


Dit Privacybeleid is laatstelijk aangepast op 25 Maart 2017