Email mij dagelijks de beste Deals van Alle

 


Algemene Voorwaarden Consumenten


Onder "SelectDeals.nl" wordt in deze Algemene Voorwaarden (gebruiksvoorwaarden) en elders, waaronder op www.SelectDeals.nl (hierna "de Website"), verstaan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HuisHobby.nl BV, gevestigd en kantoor houdende te Hengelo, Droogdokstraat 1/21, 7553 GW Nederland. HuisHobby.nl BV is ingeschreven in de KvK 65712390

De website www.SelectDeals.nl en het systeem voor de verkoop van de SelectDeals.nl-vouchers op deze website worden geëxploiteerd door:

SelectDeals.nl
E-mail : info@SelectDeals.nl

 

Definities

a. Consument:
een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
b. Partner:
de ondernemer die op www.SelectDeals.nl zijn product of diensten aanbiedt.
c. SelectDeals.nl:
SelectDeals.nl, een onderneming van HuisHobby.nl BV, de gebruiker van deze voorwaarden.
d. Voucher:
de voucher (tegoedbon) van een Deal (de Koopovereenkomst) die SelectDeals.nl aanbiedt op www.SelectDeals.nl.
e. Consument:
de persoon die de Voucher koopt.
f. Koopovereenkomst / Deal:
elke tot stand gekomen overeenkomst tussen SelectDeals.nl en de Consument ter zake van de koop en verkoop van de Voucher.

 

Aanvaarding Algemene Voorwaarden en Gebruiksvoorwaarden

1. De gebruiksvoorwaarden van SelectDeals.nl zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de Consument en SelectDeals.nl, met uitsluiting van de toepasselijkheid van elke andere algemene voorwaarden.

2. De gebruiksvoorwaarden worden in het bijzonder aanvaard doordat de betreffende button bij de bestelling bevestigd is, of doordat de Consument daadwerkelijk gebruik maakt van de dienst of het product. In dat geval erkent de Consument dat SelectDeals.nl het gebruik van haar diensten als aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden beschouwt.

3. De Consument kan de gebruiksvoorwaarden te allen tijde oproepen, afdrukken of lokaal opslaan via http://www.SelectDeals.nl/algemene-voorwaarden.

 

Werkwijze SelectDeals.nl

1. Op de website www.SelectdDeals.nl worden Vouchers voor diensten of voor goederen van andere ondernemingen (de Partners) aangeboden. Uitgever van de Voucher en debiteur van de in de Voucher aangegeven diensten of goederen is alleen de daartoe vermelde Partner, die deze diensten of goederen op basis van zijn betreffende Algemene Voorwaarden levert.

2. SelectDeals.nl is nimmer gehouden tot het leveren van de op de Voucher vermelde prestaties of goederen, maar verbindt zich er alleen toe dat de Voucher de Consument een recht op het leveren van de dienst of product door de Partner verschaft indien voldaan is aan de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden.

3. Voor het gebruik van de diensten van SelectDeals.nl gelden uitsluitend deze gebruiksvoorwaarden. De door SelectDeals.nl verkochte Vouchers zijn ofwel gericht op een concrete dienst (belevenisvoucher), een concreet product (warenvoucher) of een bepaalde dienst- respectievelijk goederenwaarde (waardevoucher).

 

Kopen van een Voucher op www.SelectDeals.nl

1. Klik op de knop "KOOP NU !" op de startpagina.
2. Kies het gewenste aantal Vouchers en kies indien van toepassing een keuze in de keuze-popup.
3. Voer de gevraagde gegevens in.
4. Kies de gewenste betaalwijze.
5. Plaats het vinkje bij akkoord Privacybeleid, Algemene Voorwaarden en de richtlijnen Herroeping.
6. Bevestig de bestelling door op de knop “Bevestig mijn bestelling >>” te drukken.
7. SelectDeals.nl zendt de Consument op de dag nadat de Deal is geëindigd -mits SelectDeals.nl de betaling van de Consument heeft ontvangen en mits het vermelde minimum aantal deelnemers is bereikt - door middel van een e-mail met in de bijlage de Voucher (als Pdf-bestand).
8. Print de Voucher uit en verzilver deze bij de betreffende Partner die de Deal aangeboden heeft en op de wijze zoals vermeld op de Voucher. Indien de Consument de Voucher niet op de in de voorwaarden vermelde wijze aanbiedt, kan de Partner de Consument de Deal niet leveren.

 

Totstandkoming Koop / Verkoop

1. De aanvaarding door de Consument van de aangeboden Voucher vindt plaats door de bestelling van de Voucher via een klik op de knop "Bevestig mijn bestelling >>" te bevestigen, daarbij deze Algemene Voorwaarden met gebruiksvoorwaarden te aanvaarden, zulks door het vakje dat daarvoor is opgenomen actief aan te vinken en vervolgens de betaling aan SelectDeals.nl te voltooien.

2. De Overeenkomst en daarmee de aankoop van de Voucher komt succesvol tot stand op het moment dat SelectDeals.nl vervolgens de betaling van de Consument heeft ontvangen.

3. Nadat SelectDeals.nl de betaling van de Consument heeft ontvangen, bevestigt SelectDeals.nl de Deal aan de Consument, door de toezending van een bestellings- en een betaalbevestiging per e-mail.

4. Alleen wanneer het vereiste minimum aantal deelnemers (kopers) is bereikt, gaat de Deal door. Zodra het minimum aantal deelnemers is bereikt, zendt SelectDeals.nl de Consument de dag nadat de Deal is geëindigd, een e-mail met in de bijlage (als Pdf-bestand) de aangekochte Voucher.

5. Indien het minimum aantal deelnemers niet wordt bereikt, ontvangt de Consument de dag nadat de Deal is geëindigd, een zogeheten “Helaas-e-mail” en betaalt SelectDeals.nl het door de Consument betaalde bedrag binnen twee werkdagen na ontvangst daarvan door SelectDeals.nl aan de Consument terug.

 

Herroeping

1. Elke consument kan de Deal ter zake van de Voucher binnen 14 (veertien) werkdagen met opgave van redenen schriftelijk of per e-mail herroepen.

2. Ten behoeve van een voldoende concreet aan te duiden herroeping dient Consument daarbij de op de Voucher vermelde Vouchercode en controlecode expliciet te vermelden. Verzuim hiervan kan betekenen dat de herroeping onvoldoende specifiek vast komt te staan.

3. De herroepingstermijn vangt aan op de dag nadat de Consument de gekochte Voucher heeft ontvangen.

4. De herroeping dient schriftelijk of per e-mail te worden verzonden naar:

SelectDeals.nl
Droogdokstraat 1/21
7553GW Hengelo
E-mail: info@SelectDeals.nl

5. Na het verzilveren van de Voucher bij de Partner is herroeping niet meer mogelijk.

6. Indien de Consument zijn herroepingsrecht gebruikt, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. De Voucher van de herroepen Deal geldt door de herroeping als geannuleerd. Het door de Consument betaalde aankoopbedrag zal binnen 30 (dertig) dagen worden betaald naar het door de Consument opgegeven rekeningnummer dan wel, voor zover bekend, naar het rekeningnummer waarmee de Consument de Voucher betaald heeft.

 

Verzilvering Voucher en te leveren diensten / producten

1. Alle Vouchers zijn voorzien van een Vouchercode en een controlecode. Op het moment dat de Consument de Voucher bij de Partner verzilvert, controleert de Partner deze codes via een in zijn bezit zijnde Vouchercodelijst.

2. Een Voucher kan worden overgedragen.

3. Het vermenigvuldigen, bewerken of veranderen van de Voucher is op geen enkele wijze geoorloofd. SelectDeals.nl is bevoegd om in geval van een gegronde verdenking daarvan de geldigheid van de Voucher te doen vervallen, zonder recht van de Consument of degene aan wie deze is overgedragen tot enige restitutie of schadevergoeding, alsmede zijn gegevens aan de betreffende Partner door te geven.

4. Iedere Voucher kan slechts één keer bij de betreffende Partner worden verzilverd, tenzij de Voucher uitdrukkelijk anders vermeldt met de daartoe omschreven voorwaarden. De Voucher kan alleen binnen de daarop vermelde geldigheidsduur bij de Partner worden verzilverd.

5. Wanneer de waarde van de Voucher niet volledig wordt verbruikt of wanneer niet volledig gebruik wordt gemaakt van de daarop vermelde prestatie van de Partner, vervalt het niet gebruikte verschil. De Consument of degene aan wie deze is overgedragen heeft nimmer aanspraak op restitutie.

6. Voor zover de Voucher niet anders vermeldt, biedt de Voucher geen recht op de verkrijging van een prestatie of een goed op een bepaald tijdstip. SelectDeals.nl adviseert de Consument het tijdstip voor de levering van de prestatie of het product individueel zorgvuldig met de Partner af te spreken en desgewenst te bevestigen.

7. Wanneer de Voucher - na afloop van de herroepingstermijn - niet verzilverd wordt, kan de Voucher bij SelectDeals.nl tegen een betaling respectievelijk verrekening van redelijke administratiekosten ten bedrage van 15 % (vijftien procent) van de Voucherprijs, met een maximum van € 10,00 (tien Euro), worden ingeruild tegen één of meer andere Vouchers tot aan het bedrag van de koopprijs van de niet-verzilverde Voucher.

8. SelectDeals.nl spant zich in ervoor te zorgen dat de Partner bij verzilvering van de Voucher de prestatie in de Voucher tegen de in de Voucher vermelde voorwaarden levert. Ingeval de Partner deze Voucher prestatie niet levert, zonder dat de Consument hiervoor verantwoordelijk is, bijvoorbeeld door niet of niet tijdig aan de gestelde voorwaarden te voldoen, krijgt de Consument de door hem voor de Voucher betaalde koopprijs van SelectDeals.nl vergoed binnen 30 (dertig dagen) nadat de Consument SelectDeals.nl hierover schriftelijk of per e-mail heeft geïnformeerd. SelectDeals.nl is voor het overige nimmer gehouden enige restitutie of schadevergoeding, van welke aard, omvang of grond ook.

9. SelectDeals.nl biedt op geen enkele wijze enige vorm of omvang van garantie voor de door de Partner ter uitoefening van de Voucher aan de Consument geleverde producten of diensten.

10. De betreffende Partner levert de op de Voucher vermelde prestatie voor eigen naam en rekening aan de Consument. SelectDeals.nl is jegens de Consument om deze reden dan ook nimmer aansprakelijk voor enige tekortkoming van de Partner bij het leveren van de prestatie of product.

11. Mocht er bij het verzilveren van de Voucher of bij het leveren van een prestatie of product tussen de Consument en de Partner onverhoopt een probleem ontstaan, dan zal SelectDeals.nl haar uiterste best doen een oplossing te vinden. Hiertoe moet de Consument wel binnen bekwame tijd met SelectDeals.nl contact opnemen.

 

Plaatsing, annulering en inhoud Deal

1. De verkoopduur van een Deal is beperkt en wordt per aanbod individueel vastgesteld door SelectDeals.nl. Na afloop van deze periode is (verdere) aankoop niet meer mogelijk.

2. SelectDeals.nl draagt er zorg voor dat de Deal zo accuraat mogelijk wordt omschreven. Het bij het aanbod gebruikte beeldmateriaal is niet noodzakelijk een afbeelding van de geleverde dienst of het geleverde product en derhalve slechts indicatief.

3. Indien er een onjuistheid in de omschrijving van de Deal blijkt te staan, zal SelectDeals.nl die zo spoedig mogelijk aanpassen en de kopers van de Deal hierover per e-mail informeren.

4. SelectDeals.nl is bevoegd een Deal te annuleren, aan te passen of voortijdig stop te zetten zonder gehouden te zijn tot opgave van reden. In een dergelijk geval betaalt SelectDeals.nl het aankoopbedrag binnen 30 dagen aan de Consument terug. De Consument heeft in een dergelijk geval geen recht op enige schadevergoeding.

5. SelectDeals.nl behoudt zich het recht voor een Deal te annuleren, om welke reden ook, voordat het minimum aantal deelnemers bereikt is.

 

Afmelden diensten SelectDeals.nl

1. De Consument kan zich te allen tijde afmelden voor de diensten en aanbiedingen van SelectDeals.nl, en wel door de link aan te klikken die onderaan iedere Dealsmail en/of aanbieding staat vermeld, of door een e-mail te sturen naar info@SelectDeals.nl.

2. SelectDeals.nl verwijdert de gegevens van de Consument dan en de Consument ontvangt dan geen e-mails meer van SelectDeals.nl voor de diensten en aanbiedingen waarvoor hij zich heeft afgemeld.

Wijzigingen website

1. SelectDeals.nl is bevoegd de omvang en functionaliteiten van de website te allen tijde op welke wijze ook te wijzigen of stop te zetten.

2. Hoewel SelectDeals.nl er alles aan doet om haar service zonder technische storingen aan te bieden, kunnen onder meer onderhoudswerkzaamheden, de verdere ontwikkeling van en andere storingen veroorzaakt door derden de gebruiksmogelijkheden van de website beperken en/of tijdelijk onderbreken. Onder bepaalde omstandigheden kan hierbij dataverlies ontstaan.
SelectDeals.nl garandeert niet en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de services, noch is zij verantwoordelijk voor technische storingen of dataverlies, noch is SelectDeals.nl voor enige in dergelijk geval geleden schade aansprakelijk.

Persoonsgegevens

1. De soorten persoonsgegevens die SelectDeals.nl verwerkt en de manier waarop SelectDeals.nl daarmee omgaat, zijn opgenomen en terug te vinden in het Privacybeleid van SelectDeals.nl op www.SelectDeals.nl/privacy.

Intellectuele Eigendom

1. SelectDeals.nl en de specifieke Partners van welke SelectDeals.nl Deals aanbiedt, behouden zich alle auteurs- en andere (intellectuele eigendoms-) rechten voor op hun merken, namen en logo’s, de service, alsmede op de gepubliceerde inhouden, informatie, foto’s, video’s, andere afbeelden, teksten en databases (hieronder "beschermd eigendom" genoemd).

2. Een verandering, vermenigvuldiging, publicatie, doorgave aan derden of anderszins gebruik van het beschermd eigendom zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van SelectDeals.nl of van de betreffende Partner is uitdrukkelijk verboden.

Toepasselijkheid en wijziging Algemene Voorwaarden

1. Indien een afzonderlijke bepaling van deze Algemene Voorwaarden of van de met de Partner gesloten Overeenkomst geheel of ten dele ongeldig blijkt te zijn, raakt dit de geldigheid van de rest van de Algemene Voorwaarden niet, noch de geldigheid van de Koopovereenkomst.

2. SelectDeals.nl is bevoegd haar Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd aan te passen, om welke reden ook. De telkens actuele Voorwaarden die gelden voor de alsdan aangeboden - en aan te bieden Deals, zijn te raadplegen onder www.SelectDeals.nl/algemene-voorwaarden. Voorts kan de Consument deze te allen tijde schriftelijk bij SelectDeals.nl aanvragen, waarop SelectDeals.nl deze kosteloos zal verstrekken.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op deze Algemene Voorwaarden en op de Koopovereenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het UN-kooprecht (CISG Verdrag).

2. Alle geschillen tussen SelectDeals.nl en de Consument zullen uitsluitend bij de Nederlandse rechter worden beslecht. Te allen tijde is in eerste aanleg relatief mede bevoegd de Rechtbank te Almelo

SelectDeals

Droogdokstraat 1/21
7553 GW Hengelo

tel: +31 (0)74 - 7600034 (werkdagen: 10:00 - 13:00)

E-mailadres: info@huishobby.nl

Rekeningnr: ING 7239817
BICnr.: INGBNL2A
IBAN nr.: NL75INGB0007239817

KvK nr.: 65712390
BTW nr.: NL856228771B01

Selectdeals is een onderdeel van HuisHobby.nl BV